Ensenyaments d'aprofundiment

Ensenyaments d'aprofundiment

Els Ensenyaments d' aprofundiment es divideixen en quatre cursos, de 1r a 4t. L'oferta d’activitats i matèries que l’alumnat pot  treballar al llarg d'aquesta etapa és: llenguatge musical, harmonia, instrument, música de cambra i grups orquestrals. L'objectiu és avançar, i aprofundir, en els continguts bàsics iniciats en l'etapa anterior (ensenyaments avançats).

En aquesta etapa hi ha dues novetats rellevants respecte als ensenyaments d'avançat. Per una banda, i en primer lloc,  l’alumnat té la possibilitat de cursar les matèries en forma de currículum complet o parcial. En l'opció de currículum parcial l'alumne-a  pot  triar les matèries de les quals es vol matricular. I en segon lloc, a  partir de 1r curs, l’alumnat pot escollir un segon instrument complementari (sempre amb caràcter opcional). L’assignació d'aquest segon instrument - si és el cas-, es realitzarà seguint els criteris habituals, és a dir si hi ha disponibilitat de vacants.

L’aprofundiment es pot continuar realitzant en la modalitat de currículum clàssic o en el currículum de música moderna. Les matèries teòriques de llenguatge musical i harmonia sempre són comunes. El conjunt instrumental, en el cas del currículum  modern, es realitza sota la formació de combo.

Després d'haver superat el 4t curs, l'alumnat pot continuar en la modalitat de Programa Lliure.

 

 

  Curs  

Llenguatge musical i Harmonia

Instrument Individual

Instrument Complementari *

Cambra

1r 120' setmana 60'  45'
45' Formació petita
90' Orquestra
90' Banda
45' Combo
2n 120' setmana 60'  45'
3r 150' setmana 60'  45'
4t 150' setmana 60'  45'

* No és obligatòria la pràctica de l’instrument complementari.