La preinscripció és un procés amb el qual es sol·licita una plaça.
L'adscripció definida al centre està subjecta a la formalització de matrícula.

 

Calendari de preinscripció:

• Presentació de sol·licituds i documentació:  del 2 al 9 de maig, ambdós inclosos

Horari:

- Matí: dimarts, dimecres i divendres d'11:00h a 13:00h

- Tarda: dimarts, dijous i divendres de 16:00 a 19:30h

Lloc: Despatx de direcció (Aulos I)

• Proves de nivell: dimarts 9 de maig, a partir de les 17:30h (presentació alumnat Biblioteca Aulos I)

• Publicació de les relacions baremades d’alumnat: dimarts 16 de maig

• Període d’al·legacions i de reclamacions: fins el dilluns 22 de maig (inclòs)

• Sorteig de la lletra per als desempats: dimecres 24 de maig a les 19:45h

 Lloc: a la Biblioteca (Aulos I)

• Publicació de la relació definitiva d’admesos-es i no admesos-es: dilluns 29 de maig


 

Criteris de prioritat en l’admissió d’alumnat i barems a aplicar

- Quan el domicili habitual de la persona per a la qual se sol·licita l’admissió estigui situat en el municipi de Cerdanyola del Vallès: 30 punts.

 
Per tal de resoldre les situacions d’empat que es produeixin en aplicar el criteri de prioritat l’ordenació de les sol·licituds afectades es farà d’acord amb l’ordenació alfabètica corresponent a la combinació de lletres resultat del sorteig públic que es realitzarà a les 19:45 hores del dia 24 de maig a la Biblioteca d’Aulos I. En aquest sorteig s’introduiran en una bossa totes les lletres de l’abecedari i es procedirà a l’extracció de dues d’elles (reintroduïnt la lletra extreta en primer lloc, abans de fer la segona extracció)

Publicació llistats definitius alumnat Admès i NO admès

Els números que apareixen es corresponen amb el número de registre de preinscripció.

 Alumnat Admès a matrícula

 

 Iniciació I (2013)

Prioritat de matrícula

Número de preinscripció

Punts

1

32

30

2

27

30

3

5

30

4

54

30

5

10

30

6

9

30

7

28

30

8

30

30

9

24

30

10

52

30

11

12

30

12

17

30

13

2

30

14

4

30

15

46

30

16

19

0

17

25

0

Iniciació II (2012)                                                          

Prioritat de matrícula

Número de preinscripció

Punts

1

48

30

2

15

30

3

14

30

4

41

30

5

13

30

6

16

30

7

58

30

8

55

30

9

50

30

10

45

30

11

26

30

12

56

0

 Iniciació III (2011)  

Prioritat de matrícula

Número de preinscripció

Punts

1

38

30

2

37

30

3

36

30

4

47

30

5

49

30

6

21

30

7

7

0

8

18

0

 

Alumnat NO Admès a matrícula (en primera instància)       

 L'alumnat que sol·licita instrument inicialment sempre apareix com NO ADMÈS. S'ha d'esperar a què l'alumnat de l'escola formalitzi la seva matrícula. Un cop fet el recompte se sap quantes places es poden oferir.

La Direcció del centre contactarà a partir de 8 de juny amb totes les persones que disposaran ja en segona instància de plaça.

L'ordre que apareix és estrictament l'ordre que es seguirà per avisar a matrícula en funció de la disponibilitat de les hores d'instruments resultants.

El contacte es realitza per correu i telefònicament.

 

Nivell

Prioritat de matrícula

Número de preinscripció

Instrument

Punts

AV1

1

8

violí

30

PRELL

2

3

bateria

30

AV1

3

31

violí

30

AV1-2

4

33

viola

30

AV1-2

5

34

violoncel

30

AV1-2

6

35

violoncel

30

PRELL

7

42

piano

30

LDA

8

59

cant

30

AV3-4

9

51

piano

30

AV1

10

11

violí

30

LDA

11

40

cant

30

PRELL

12

53

bateria

30

PRELL

13

23

guitarra elèct.

30

LDA

14

43

piano

30

PRELL

15

20

guitarra

30

AV1

16

22

violí

30

PRELL

17

29

trompeta

0

LDA

18

39

baix

0

AV1

19

1

guitarra

0

AV1

20

57

piano

0

AV1

21

6

guitarra

0

LDA

22

44

cant

0

 

 

SORTEIG DE LES LLETRAS PER A DESEMPATS (dimecres 24 de maig, a les 19:45h. - Despatx de Direcció)

La combinació de lletres que ha resultat al sorteig ha estat PQ.

Documentació a presentar amb la sol·licitud d’admissió

  • Full de preinscripció degudament emplenat i signat
    En tots els casos es demana original i còpia, l’original es retornarà un cop contrastat amb la còpia que se’n presenta.

A) Documentació general que s’ha de presentar en tots els casos:

      Si l’alumne o alumna és major d’edat:

  •  Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport en el cas d’alumnat estranger. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.

      Si l’alumne o alumna és menor d’edat:

  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport, si es tracta de persones estrangeres. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.
  • Original i fotocòpia de la TSI (Targeta sanitària individual) de l’alumne o alumna.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació de l’alumnat estranger també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
A efectes d’aplicació del barem, es tindrà en compte la documentació i requisits següents

B) Documentació acreditativa del criteri de baremació que s’al·lega.

  • Domicili de l’alumne o alumna a Cerdanyola del Vallès

Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, l'Ajuntament verificarà al padró municipal la residència habitual actual de l’alumne o alumna al domicili que s'al·lega, o la convivència d'aquest/a amb la persona sol·licitant al domicili que s'al·lega, en cas de menors d'edat. L'empadronament ha d'haver estat formalitzat com a màxim el dia 9 de maig de 2016, últim dia de presentació de la sol·licitud de preinscripció a l'Escola Municipal de Música, durant el període establert per a la preinscripció.

C) Altra documentació.

En cas de procedir d’una altra escola de música, certificació del nivell assolit.
L’incompliment dels requisits i/o acreditació documental, dins el termini establert, implica que el concepte afectat no es consideri a efectes d’aplicació del barem. La falsedat o el frau de les dades aportades comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

 

 

Calendari Matriculació de nou alumnat admès

Dates: del 13 al 16 de juny
Acabat el període de preinscripció s’ampliarà la informació d’aquest Calendari.
Lloc: Despatx de direcció (Aulos I). Carrer Sant Enric, 31.
Període extraordinari de matriculació: 5 i 6 de setembre

Calendari presentació Autorització de matrícula alumnat del centre

L’alumnat ja matriculat a Aulos només ha de lliurar a direcció el full d’autorització de matrícula (i confirmació/modificació de dades ja existents) entre els dies 30 de maig i 5 de juny. Les famílies rebran tota la informació de forma detallada amb la previsió individualitzada del dia i hora de lliurament.