Oferta educativa

Les escoles de música imparteixen ensenyaments elementals i altres ensenyaments no reglats, que aporten a l'alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica de la música. Aquests estudis no són reglats i, per tant, no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.